Skip navigation

รายงานประจำปี 

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 รายงานประจำปี 2555
 รายงานประจำปี 2556
 รายงานประจำปี 2557
 รายงานประจำปี 2558
 รายงานประจำปี 2559 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
 รายงานประจำปี 2560 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
 รายงานประจำปี 2561